Momskompensasjon på kulturområdet

Finansdepartementet har gitt ut en prinsipputtalelse om konkurransebegrensningsregelen i momskompensasjonsloven. Uttalelsen kan få betydning for hva som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon på kulturområdet.Les hele saken her!

Gode forenklingsforslag fra Regnskapslovutvalget

Viktige seire til Revisorforeningen i utvalgets andre delutredning. Det blir vesentlig enklere å velge avvikende regnskapsår og krav til årsberetning for små foretak fjernes.Les hele saken her!

Regjeringen pynter Kirkens regnskap

Kulturdepartementet ønsker å unnta kirken fra vanlige regnskapsregler. Pensjonsforpliktelsene skal barberes bort fra balansen og gjemmes bort i en note.Les hele saken her!

Revisjonsforordningen fra i dag

Fra 17. juni 2016 skal reglene i EU-forordningen om revisjon av foretak av allmenn interesse anvendes i alle EU-land. I Norge vil forordningen ventelig ikke gjelde før fra 2019. Les hele saken her!