Skrevet av Erica J.N. Adolfsson 21.12.2020.

I forbindelse med årsoppgjøret er det mange frister og oppgaver man skal forholde seg til når man driver en bokføringspliktig virksomhet. Her skal du få litt hjelp på veien med hva du må huske på.

Alle bokføringspliktige

31.12.2020

Kasseoppgjør

Kasseoppgjør skal foretas og det skal attesteres av den som har gjort opp kassen. I tillegg skal det utarbeides en bekreftelse på kontantbeholding per 31.12. Husk eventuelle tilgodelapper og gavekort.

Varelager

Foreta lagertelling per 31.12, med en vurdering av eventuelle ukurante varer. Dokumentasjonen skal inneholde en spesifisert oppstilling av type vare, antall og verdi for hver enkelt vare. Tellelister skal dateres og signeres av den/de som har foretatt varetellingen. Husk også på eventuelle varer som oppbevares hos andre.

Utført, ikke fakturert arbeid

Det må foretas en beholdningsvurdering for utført, ikke fakturert arbeid pr 31.12. Listen skal inneholde alt arbeid og materialer som er levert i 2020, men som ikke vil bli fakturert før i 2021.

Firmabil

Kilometerstand på firmabiler skal avleses 31.12. I tillegg må det opplyses om biltype, modell og registreringsnummer.

Innen 5.1.2021

5. januar 2021 skal lønn for desember rapporteres gjennom a-meldingen. I den forbindelse er det viktig at din regnskapsfører få opplysninger om eventuelle utbetalinger som ikke er medtatt på lønnskjøringer så snart som mulig.

Naturalytelser

Regnskapsfører må få informasjon om eventuelle naturalytelser i arbeidsforholdet som ikke er innberettet gjennom året. Husk at også ytelser fra forretningsforbindelser skal innberettes. Eksempler for naturalytelser er varer, aksjer, rentefordel ved rimelige lån, tjenester, rabatter ut over det enhver får eller andre goder. Plikten til å innberette gjelder både det som ytt uten vederlag og det som mottaker har betalt underpris.

OTP-avtale

Sørg for å holde registrerte opplysninger om ansatte og lønnsgrunnlag ajour hos forsikringsselskapet.

Ved avtalt tidspunkt med regnskapsfører

Årsoppgaver og kontoutskrifter

Alle årsoppgaver og kontoutskrifter som er mottatt fra andre skal leveres regnskapsfører

Tap på kundefordringer

Dersom du har hatt tap på kundefordringer i løpet av 2020, send liste over dette til regnskapsfører. I forbindelse med årsavslutningen må det også gjøres en dokumentert vurdering av eventuell tapsrisiko i utestående kundefordringer.

Privatuttak av varer/tjenester

Er det foretatt privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten som regnskapsfører ikke har fått beskjed om, må dette oversendes snarest. Det gjelder eiere, deltakere og ledende ansatte.

Leide/leasede driftsmidler

Det skal utarbeides en liste over eventuelle leide/leasede driftsmidler. Disse dokumenteres med kopi av avtalene.

Nye/endrende avtaler

Regnskapsfører trenger kopi av nye/endrede husleieavtaler og andre viktige avtaler som har innvirkning på regnskapet.

Kjøp og salg driftsmidler

Oversend en spesifikasjon over kjøp og salg av driftsmidler. Diskuter gjerne med regnskapsfører hvis du tror at eiendeler har tapt seg i verdi.

Andre verdivurderinger

Gi regnskapsfører kopi av eventuell annen dokumentasjon på verdivurdering i balansen

Andre regnskapsbilag

Husk å levere alle andre regnskapsbilag som vedrører 2020 så snart som mulig!

Spesielt for aksjeselskap

31.01.2021

Avtaler mellom AS og aksjonær

Det må opplyses om avtaler mellom aksjonær og selskapet med spesifikasjon av hvilke ytelser som ytes fra partene samt varigheten på avtalen

Opplysninger til aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven skal leveres 31.12.2021, og ved for sen levering risikerer man å bli ilagt en løpende tvangsmulkt frem til oppgaven blir levert. Eventuelle endringer i antall aksjer, aksjekapital eller overkurs

Vedtatt utdeling av utbytte inkludert tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte samt eventuelle tilbakebetalinger av tidligere innbetalt kapital. Dette gjelder også der lån er ytt via datterselskapet.

Har aksjene blitt solgt i løpet av 2020 må følgende innberettes:

  • Navn, adresse og fødselsnummer på partene i transaksjonen
  • Antall aksjer
  • Dato for overdragelse
  • Avtalt pris
  • Om aksjene er overdratt som arv, gave, gavesalg eller salg til antatt markedspris
  • Om overdragelse har skjedd til ansatte i selskapet

Spesielt for enkeltmannsforetak

Lønnsinntekter

Sammenstillingsoppgave (tidligere lønns- og trekkoppgave) over eventuelle lønnsinntekter du har hatt ved siden av enkeltmannsforetaket sendes regnskapsfører.

Privatbil benyttet i næring

Dersom din private bil er brukt i næringsvirksomheten, må du huske å ajourføre kjørebok eller oversende reiseregninger.

Reiseutgifter hjem/arbeidsted over 23.100

Dersom reiseavstanden mellom hjem og fast arbeidssted er over 2,5 km, opplys om reiseavstanden. Gi nærmere informasjon hvis du mener at du kan ha krav på fradrag for pendlerkostnader. På skatteetaten.no ligger egen pendlerkalkulator.

Kjøp og salg av private eiendeler

Kjøp og salg av private eiendeler (hus, hytte, bil, båt, campingvogn, særlig verdifull kunst etc) skal opplyses om. Send også gjerne kopi av forsikringspolise.

Pensjonsforsikring

Har du egen pensjonsforsikring må premien dokumenteres. Fristen for å inngå en slik forsikring er utgangen av mars året etter inntektsåret.

Barnepass:

Utgifter til barnepass må dokumenteres.

Sivil status

Endring i familiesituasjon/sivil status skal opplyses om

Fordeling av næringsinntekt med ektefelle

Eventuell fordeling av næringsinntekt med ektefelle skal opplyses om

Dersom regnskapsfører mottar all dokumentasjon i henhold til fristene, vil årsoppgjøret by på færre utfordringer for alle parter. Husk at det alltid er lov å be om bistand!