Regjeringen har i statsbudsjettet for 2016 foreslått en vesentlig innstramming av lån fra selskap til personlig aksjonær. Med virkning fra 7. oktober 2015 skal kreditt og sikkerhetsstillelse fra selskap til personlig aksjonær og dennes nærstående skattlegges som utbytte. Bestemmelsen omfatter også lån som gis fra andre selskap i et konsern. Det innebærer at den delen av lånet som sammen med eventuelt ordinært utbytte overstiger skjermingsfradraget, skattlegges som alminnelig inntekt på aksjonærens hånd. Tilbakebetalinger av lån som er beskattet som utbytte, skal regnes med i inngangsverdien og innbetalt kapital på aksjene. Det er ikke foreslått særskilte regler for eksisterende lån, men økning av eksisterende lån og forlengelse av slike lån etter forfall skal også beskattes som utbytte. Alle lån som er tatt opp etter 7. oktober 2015 vil bli skattlagt som utbytte uavhengig av om de er tilbakebetalt eller ikke. Les hele saken her!